פתח שירות

קראת על השירותים שלנו ואתה מעוניין לקבל שירות? נשמח לעזור

 

Share

תנאי שימוש למערכת שיחת הווידאו

שימ/י לב: המידע המופיע על מסך המחשב שלך עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או כל אדם אחר המצוי בקרבתך בעת השימוש במערכת.

 

בתום השיחה במערכת מוטלת על המשתמש/ת אחריות בלעדית להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, ו/או כל נתון אחר, אשר עלול לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינו מורשה לכך. אני פוטר/ת בזאת את מדיקס מכל אחריות ו/או חבות בגין אי־ביצוע הסרה כאמור.

close

חולה? גם לך יש זכויות

27/05/2014 | מאת:

האם אני יכול לסרב לטיפול? אפשר לקבל חוות דעת נוספת? האם מותר לי לראות את הרשומה הרפואית? עיקרי זכויות החולה

מי שמתאשפז בבית חולים, כדאי שיכיר את זכויותיו כדי שיוכל לוודא כי הן נשמרות ומיושמות. אלה זכויותיך כחולה:

הזכות לטיפול רפואי

מי שנזקק לטיפול רפואי, זכאי לקבל אותו, ללא הבדל דת, גזע, מין,לאום, ארץ מוצא או נטייה מינית. זאת בהתאם לדין, לתנאים ולהסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל. במצב חירום רפואי זכאי אדם לקבל טיפול רפואי דחוף ללא תנאי.

טיפול רפואי נאות

מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת היחס האנושי.

מידע על זהות המטפל

מטופל זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם שמטפל בו.

חוות דעת נוספת

מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לעניין הטיפול בו. המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו.

הבטחת המשך טיפול

מטופל העובר ממטפל אחד לאחר או ממוסד רפואי אחד לאחר זכאי, לפי בקשתו, לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים הקשורים לטיפול הרפואי בו, לשם הבטחת ההמשך הנאות של הטיפול.

קבלת מבקרים

מטופל המאושפז במוסד רפואי רשאי לקבל מבקרים. זאת בזמנים ועל פי הסדרים שקבע מנהל המוסד הרפואי.

שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל

עובדים במוסד הרפואי המטפל בחולה ישמרו על כבודו ועל פרטיותו בכל שלבי הטיפול הרפואי.

טיפול במצב חירום רפואי

חובה על מטפל או מוסד רפואי להעניק טיפול לאדם במצב חירום רפואי או סכנה חמורה. אם אין למטפל או למוסד הרפואי יכולת לטפל במטופל, עליו להפנות אותו, כפי יכולתו, למקום שבו יוכל המטופל לקבל את הטיפול המתאים.

טיפול בחדר מיון

מטופל שפנה לחדר מיון זכאי לבדיקה רפואית בידי רופא. אם אין באפשרות הרופא לתת לו את הטיפול הרפואי באותו מקום, עליו להפנות אותו למוסד רפואי מתאים.

הסכמה מדעת לטיפול רפואי

טיפול רפואי יינתן רק אם החולה נתן לכך את הסכמתו. ההסכמה חייבת להיות "הסכמה מדעת". כלומר, לאחר קבלת כל המידע הרלוונטי לטיפול: אבחנה,פרוגנוזה, הסבר על הטיפול ותועלתו, הסיכונים הכרוכים בטיפול ובכלל זה תופעות לוואי, כאב ואי נוחות, סיכויים וסיכונים של טיפולים חלופיים או של העדר טיפול רפואי והאם מדובר בטיפול שהוא חדשני. המידע חייב להימסר למטופל בשלב מוקדם ככל האפשר, ובאופן שיאפשר לו להבין את המידע כדי שיקבל החלטה מרצונו החופשי. הסכמה מדעת יכול ה להינתן בכתב, בעל פה או בדרך של התנהגות.

 

המטפל רשאי להימנע ממסירת מידע רפואי מסויים למטופל, הנוגע למצבו הרפואי, רק אם אישרה ועדת אתיקה שמסירת המידע הזה עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל.

טיפול רפואי ללא הסכמה

מטפל רשאי לתת טיפול רפואי ללא הסכמה מדעת של המטופל, רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
(א) מצבו הגופני או הנפשי של החולה אינו מאפשר קבלת הסכמתו מדעת.
(ב) לא ידוע למטפל כי החולה או האפוטרופוס שלו מתנגד לקבלת הטיפול הרפואי.
(ג) אין אפשרות לקבל את הסכמת בא כוחו של החולה, אם מונה בא כוח מטעמו, או אין אפשרות לקבל את הסכמת האפוטרופוס אם החולה הוא קטין או פסול דין.
(ד) בנסיבות שבהן נשקפת לחולה סכנה חמורה, לאחר שוועדת האתיקה, ששמעה את החולה, אישרה את מתן הטיפול.
(ה) בנסיבות של מצב חירום רפואי.

הרשומה הרפואית והמידע הרפואי

על המטפל לתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית. הרשומה צריכה לכלול: פרטים מזהים של המטופל והמטפל ומידע על הטיפול הרפואי שקיבל המטופל, עברו הרפואי כפי שמסר, אבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול. ואולם תרשומת אישית של המטפל אינה חלק מהרשומה הרפואית.


מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית המתייחסת אליו, לרבות עותק ממנה. למרות זאת, אם המידע עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל או לסכן את חייו, רשאי המטפל לא למסור למטופל מידע רפואי מלא או חלקי המתייחס אליו. במקרה זה עליו לקבל אישור לכך מוועדת האתיקה של המוסד הרפואי.

שמירת סודיות רפואית

מטפל או עובד מוסד רפואי חייבים לשמור בסוד כל מידע הנוגע למטופל, שהגיע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.


מסירת מידע רפואי לאדם או לגורם אחר
מטפל או מוסד רפואי רשאים למסור מידע רפואי לאחר בתנאים הבאים:
(א) המטופל נתן את הסכמתו למסירת המידע.
(ב) חלה על המטפל או על המוסד הרפואי חובה על פי דין למסור את המידע.
(ג) מסירת המידע היא למטפל אחר לצורך טיפול בחולה.
(ד) המידע לא נמסר למטופל מהסיבות שהוזכרו בסעיף 12, וועדת האתיקה אישרה את מסירתו לאחר.

מנגנוני פיקוח פנים־מוסדיים להבטחת ביצוע חוק זכויות החולה והבטחת איכות הטיפול הרפואי:

  1. ועדת בדיקה. תפקיד הוועדה הוא לבדוק תלונות של מטופלים או נציגיהם על אירועים חריגים הנוגעים לטיפול הרפואי. ממצאי הוועדה ומסקנותיה יועברו למתלונן, אבל הפרוטוקול של הדיונים יימסר רק למי שמינה את הוועדה (למשל, מנהל המוסד הרפואי או מנהל קופת החולים שהמוסד בבעלותה). בית משפט יכול להורות על הצגת הפרוטוקול לפני המתלונן, אם מצא לכך הצדקה.

  2. ועדת בקרה ואיכות. ועדה פנימית של מוסד רפואי שתפקידה להעריך את הפעילות הרפואית המתקיימת באותו מוסד, כדי להבטיח את איכות הטיפול הרפואי. תוכן הדיונים והמסקנות של הוועדה הוא חסוי, אולם הממצאים העובדתיים הנוגעים לטיפול הרפואי שניתן לחולה יתועדו ברשומה הרפואית שלו.

  3. ועדת אתיקה. ועדה פנימית של המוסד הרפואי, המתמנית בהוראת מנכ"ל משרד הבריאות. בוועד חברים: יו"ר, משפטן בכיר, שני רופאים מומחים, פסיכולוג/עו"ס ונציג ציבור או איש דת.

  4. אחראי לזכויות החולה. בכל מוסד רפואי יהיה עובד האחראי על זכויות החולים. תפקידיו: ייעוץ וסיוע לחולים בנוגע למימוש זכויותיהם; טיפול בתלונות החולים; הדרכת הסגל הרפואי בכל הנוגע לחוק זכויות החולה.
לא הכל שחור: הצד האופטימי של מגיפת הקורונה
לא הכל שחור: הצד האופטימי של מגיפת הקורונה
4 מהפכות רפואיות שנולדו בעקבות מגפות
4 מהפכות רפואיות שנולדו בעקבות מגפות
נכון או לא נכון? גם הגופים הרשמיים מתקשים לספק מידע מהימן על הקורונה
נכון או לא נכון? גם הגופים הרשמיים מתקשים לספק מידע מהימן על הקורונה