פתח שירות

קראת על השירותים שלנו ואתה מעוניין לקבל שירות? נשמח לעזור

 

Share

תנאי שימוש למערכת שיחת הווידאו

שימ/י לב: המידע המופיע על מסך המחשב שלך עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או כל אדם אחר המצוי בקרבתך בעת השימוש במערכת.

 

בתום השיחה במערכת מוטלת על המשתמש/ת אחריות בלעדית להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, ו/או כל נתון אחר, אשר עלול לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינו מורשה לכך. אני פוטר/ת בזאת את מדיקס מכל אחריות ו/או חבות בגין אי־ביצוע הסרה כאמור.

close
דף הביתטופס אלקטרוני להסכמה מדעת ולוויתור על סודיות רפואית
תאריך: 22/06/2021 14:35:20 UTC
medix - it's matter of life

טופס אלקטרוני להסכמה מדעת ולוויתור על סודיות רפואית

אני (הפרטים המופיעים לעיל) מאשר בזה, כי ברצוני לקבל שירות מחברת מדיקס שירותים רפואיים בע"מ ("מדיקס"). אני מודע לכך, כי השירותים שיינתנו על ידי מדיקס הינם שירותי ייעוץ והכוונה במהותם, ואני נותן בזאת מראש את הסכמתי למתן השירותים על ידי מדיקס ולהתייעצויות ולשיחות שתקיים מדיקס עם גורמים שונים שקשורים, במישרין או בעקיפין, במתן שירותים רפואיים בעבורי. מאחר שהשירותים שיינתנו על ידי מדיקס הינם שירותי ייעוץ וליווי בלבד ואינם מהווים תחליף לשירותים הרפואיים שיינתנו לי על ידי גורמים רפואיים שונים, אני מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה או תביעה או דרישה כלפי מדיקס או מי מטעמה בקשר עם השירותים הרפואיים שיינתנו לי על ידי גורמים רפואיים שונים.

 

אני מצהיר ומאשר שידוע לי, כי הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל") אינה קשורה במתן השירותים על ידי מדיקס ו/או על ידי גורם רפואי כלשהו ואינה מפקחת עליהם, ולפיכך אני מוותר על כל טענה או תביעה או דרישה כלפי הראל ו/או מי מטעמה בקשר עם מתן השירותים על ידי מדיקס או על ידי כל גורם אחר. ידוע לי, כי ייתכן שמדיקס ו/או מי מטעמה ימליצו לי על שירותים רפואיים או אביזרים רפואיים או תרופות, אשר אינם מכוסים בפוליסת ביטוח הבריאות שלי בהראל. אני מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כלפי הראל ו/או מי מטעמה בקשר עם זכות לכיסוי עבור שירותים רפואיים כלשהם, ומצהיר כי זכאותי לקבלת כיסוי היא אך ורק בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח שלי בהראל.

 

אני נותן בזה רשות למדיקס ו/או למי מטעמה ("המורשים") למסור כל מידע לגביי, המצוי ברשות מדיקס, לגורמים רפואיים בישראל ו/או מחוצה לה ו/או להראל ו/או לכל אדם או גורם שיהיה קשור במישרין או בעקיפין במתן שירותים רפואיים בעבורי. אני משחרר ופוטר את המורשים מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למידע, ולא תהיינה לי אליהם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר למסירת המידע כאמור לעיל, לרבות טענות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ו/או חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996, לעניין סודיות רפואית ו/או כל דין אחר.

 

כמו כן, אני נותן בזה רשות לכל רופא ו/או עובד רפואי ו/או מוסד רפואי ו/או לכל עובד של המוסד לביטוח לאומי ו/או למרכז לבריאות הנפש וכן לקופות החולים (להלן: "נותני השירותים"), למסור למדיקס, ו/או מי מטעמה, כל מידע על מצבי הבריאותי ללא יוצא מהכלל, המצוי ברשותם, בין בכתב ובין בעל פה, ובאופן שתדרוש מדיקס. אני משחרר את נותני השירותים מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצבי הבריאותי ו/או השיקומי ו/או מחלתי הנ"ל ומוותר על סודיות זו לטובת מדיקס, ולא תהיינה לי אליהם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לאמור בכתב ויתור סודיות זה. בקשתי זו יפה גם לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והיא חלה על כל מידע רפואי או אחר המצוי במאגרי המידע של כל המוסדות והאנשים המנויים על נותני השירותים שפורטו לעיל.

 

תוקפו של כתב ויתור זה הוא לשנתיים מתאריך חתימתי עליו. אולם, ידוע לי כי ביכולתי להביא כתב ויתור זה לידי סיום בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לנותני השירותים הרלוונטיים או למדיקס.

 

מסירת מידע רפואי לאדם קרוב:כל מידע שמצוי ברשות מדיקס בקשר אליי, לרבות מידע על מצבי הבריאותי ו/או על כל מחלה שחליתי בה בעבר ו/או שאני חולה בה כעת ו/או על התפתחויות שיחולו במצבי הבריאותי בעתיד, לרבות מידע על טיפולים פסיכיאטריים או נפשיים וטיפולים אחרים ("מידע") - ככל שמדיקס תמסור מידע כאמור לקרוב, יראו את המידע כאילו נמסר גם ישירות אליי. לא תהיה כל טענה כלשהי כלפי מדיקס ו/או מי מטעמה לפי כל דין בקשר למסירת המידע לקרוב כאמור לעיל.